DASAR PRIVASI PERSATUAN USAHAWAN SENIBUDAYA MALAYSIA (DONRIZZAD)

Dalam menggunakan laman web ini dan kandungan yang disediakan di atau melaluinya (secara kolektif, “Laman” ini), anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat ini (“Syarat” ini) dan Dasar Privasi kami.

Terminologi berikut berlaku untuk Syarat-syarat ini: “Persatuan Usahawan Senibudaya Malaysia”, “DONRIZZAD”, “kami’’ atau “kita” bermaksud Persatuan Usahawan Senibudaya Malaysia; pekerjanya; sekutunya, dan mana-mana entiti yang dikendalikan oleh, di bawah kawalan bersama dengan, atau mengendalikan, Persatuan Usahawan Senibudaya Malaysia. “Anda” bermaksud mana-mana pihak yang menggunakan atau melihat Laman web ini termasuk mana-mana individu, entiti korporat, atau organisasi. “Penggunaan” Laman web ini bermaksud mengakses dan berinteraksi dengan Laman web ini; mencetak atau menyimpan mana-mana bahagian Laman web ini atau sebarang maklumat atau kandungan di atau melalui Laman web ini; memberikan alamat laman web Laman web ini; mengakses, memuat turun, menerima, mencetak, atau menyimpan kandungan atau maklumat di atau melalui Laman web ini; atau memberikan apa-apa kandungan atau maklumat melalui Laman web ini. “Kandungan” bermaksud data, maklumat, dan media yang dapat diakses di atau melalui Laman web ini termasuk tetapi tidak terbatas pada maklumat komersial, maklumat kewangan, maklumat syarikat, data peribadi, pendapat, komen, pesan, komunikasi, analisis, keterangan, statistik, gambar, bunyi, dan video; dan sebarang harta intelek yang boleh diakses di atau melalui Laman web ini. “Akaun” bermaksud apa-apa pengaturan di mana pengguna Laman web ini diberi akses peribadi ke Laman ini atau kandungan apa pun di atau melalui Laman ini.

SYARAT UMUM

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja dengan alasan apa pun pada bila-bila masa.

Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat kad kredit selalu disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak memperbanyak, menggandakan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses ke Perkhidmatan atau sebarang kenalan di laman web di mana perkhidmatan ini disediakan, tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

Tajuk yang digunakan dalam Dasar Privasi ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau mempengaruhi Dasar Privasi ini.

Anda tidak boleh berkongsi dan menyebarkan cacing atau virus atau sebarang kod yang boleh merosakkan.

Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan penamatan Perkhidmatan anda dengan segera.

KETEPATAN, KELENGKAPAN DAN TEPAT WAKTU MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau terkini. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh diandaikan atau digunakan sebagai satu-satunya asas untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber maklumat utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Sebarang bergantung pada bahan di laman web ini adalah risiko anda sendiri.

Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah isi laman web ini setiap saat, tetapi kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami.

HAK UNTUK DIGUNAKAN

Sebagai pengguna Laman web ini, anda diberi lesen terhad yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, dapat dicabut, di seluruh dunia, dan selalu mematuhi Syarat ini (“Lesen”).

Anda menjamin dan menyatakan bahawa anda tidak akan, dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk (menyusun semula, mengubah balik, membongkar, atau menyalin keseluruhan atau mana-mana bahagian Laman web ini atau kandungannya; sewa, pajakan, pinjaman, penjualan, sub-lesen, atau membuat karya terbitan dari Laman web ini atau kandungannya; melanggar hak harta intelek yang berkaitan dengan harta intelek yang boleh diakses di atau melalui Laman web ini; gunakan Laman web ini dengan cara apa pun yang mungkin melanggar hak peribadi atau hak milik; berikan maklumat atau kandungan mengenai atau melalui ini Laman web yang palsu, menyesatkan, menipu, menyalahi undang-undang, mengancam, cabul, atau membenci, memfitnah, atau memfitnah; gunakan Laman web ini untuk menuai atau mengumpulkan data peribadi pihak lain untuk tujuan mengeluarkan komunikasi yang tidak diminta; gunakan Laman ini dengan cara apa pun akan merosakkannya atau merosakkannya; memuat naik ke virus Laman ini, atau apa-apa kod, fail, atau program yang berniat jahat atau berbahaya kepada Laman web ini atau pengguna lain di Laman ini; dan / atau menggunakan akaun pengguna lain membantah kebenarannya. Sekiranya anda membuat akaun dengan kami, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab atas semua penggunaan Laman web ini yang dibuat di bawah akaun anda.

Sekiranya anda memberikan apa-apa kandungan kepada kami, anda menjamin dan menyatakan kepada kami bahawa kandungan tersebut tepat dan terkini; dan anda berhak memberikan kandungan tersebut kepada kami. Anda bersetuju bahawa kami tidak berkewajiban untuk menerima, mengkaji, memantau, atau menyelenggara akaun atau kandungan apa pun yang disediakan oleh anda atau pihak lain. Sekiranya kami memberi anda akses kepada kandungan yang dimiliki oleh kami atau dilesenkan kepada kami, dan yang dapat anda aksesi di atau melalui Laman web ini, anda mesti mengaitkan kandungan tersebut kepada kami. Atribusi sedemikian mesti menyatakan dengan jelas bahawa kandungan tersebut bersumber dari kami.​

PIHAK KETIGA

Laman web ini juga boleh merangkumi pautan ke laman web lain. Anda bersetuju bahawa penyediaan pautan ini tidak menunjukkan bahawa kami menyokong laman web tersebut. Kami tidak bertanggungjawab untuk laman web ini atau kandungannya. Laman web ini juga dapat memberikan akses ke kandungan yang berasal dari pihak lain termasuk pengguna lain. Anda bersetuju bahawa penyediaan kandungan tersebut di atau melalui Laman web ini tidak menunjukkan bahawa kami menyokong kandungan tersebut. Kami tidak mempunyai tanggungjawab untuk kandungan tersebut. Anda bersetuju bahawa kami tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan wajar terhadap pengguna lain dari Laman web ini atau pihak lain yang mungkin memberikan kandungan atau maklumat kepada Laman web ini dan bahawa kami tidak menyokong pihak tersebut. Laman web ini boleh merangkumi iklan atau tajaan yang berasal dari pihak ketiga. Sekiranya Laman web ini menyertakan iklan atau penajaan seperti itu, kami tidak bertanggung jawab atas kesahan atau kesalahan atau ketidaktepatan bahan pengiklan atau penaja atau tindakan atau peninggalan pengiklan atau penaja.

HARTA INTELEK

Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Syarat ini, tidak ada yang terkandung di dalam ini yang akan ditafsirkan sebagai memberikan kepada anda atau pihak ketiga mana-mana lesen atau hak, secara tersirat, estoppel atau sebaliknya, di bawah mana-mana undang-undang (sama ada undang-undang umum atau undang-undang berkanun), peraturan atau peraturan termasuk, tanpa batasan yang berkaitan dengan hak cipta atau hak harta intelek lain. Anda bersetuju bahawa semua harta intelek yang terdapat di Laman web ini adalah hak milik pemiliknya masing-masing. Anda bersetuju bahawa kami memiliki unsur-unsur Laman ini termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang tanda dagangan, tanda perkhidmatan, teks, gambar, dan video yang muncul di Laman ini di mana unsur-unsur tersebut dibuat oleh kami atau ditugaskan oleh kami; susun atur, skema, reka bentuk, dan susunan Laman web ini; dan kod sumber Laman web ini dan anda bersetuju bahawa anda tidak mempunyai hak atas yang disebutkan di atas kecuali jika diperuntukkan secara jelas di bawah Syarat ini.

Dengan memberikan kami kandungan, anda memberikan kepada kami dan kami memberikan lesen yang tidak eksklusif, bebas royalti, tidak dapat ditarik balik, berkekalan, di seluruh dunia, dengan hak untuk melesenkan, menggunakan, mengubah, mempamerkan, menyebarkan, dan melaksanakan kandungan dengan cara apa pun. Sekiranya kandungan yang disediakan oleh anda dimasukkan ke dalam penyusunan atau karya terbitan, anda bersetuju bahawa kami memiliki semua hak harta intelek dalam penyusunan atau karya terbitan tersebut. Kami tidak berkewajiban untuk memantau atau menegakkan hak harta intelek yang mungkin berkaitan dengan kandungan yang anda berikan kepada kami. Di mana anda memberi kami kandungan atau maklumat apa pun, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda berhak untuk memberikan kandungan atau maklumat tersebut dan bahawa kandungan atau maklumat tersebut tidak melanggar hak mana-mana pihak.

HAD TANGGUNGJAWAB

Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, akibat atau hukuman, bagaimanapun timbul termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kerosakan untuk kehilangan masa, pendapatan, hasil, keuntungan, muhibah atau barang lain yang serupa atau perniagaan apa pun gangguan apa-apa jenis. Kami tidak bertanggung jawab atas kegagalan untuk membuang atau menangguhkan dalam menghapus kandungan atau maklumat yang salah, tidak sah, atau berbahaya dari Laman web ini. Kami mungkin mengikut budi bicara kami sendiri untuk mengubah Laman dan kandungannya, elemen, kemudahan atau keupayaan yang berkaitan, dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada anda.

Walaupun terdapat ketentuan lain dari Syarat ini, anda bersetuju bahawa Laman web ini dan semua kandungannya, elemen, kemudahan atau keupayaan yang berkaitan, disediakan berdasarkan “apa adanya”, dengan risiko anda sendiri. Kami membuat dan anda tidak menerima perwakilan atau jaminan apa pun. Kami dengan tegas menolak sebarang jaminan tersurat dan tersirat, termasuk, tanpa batasan, kelengkapan, ketepatan, kemampuan jual beli atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apa pun, liabiliti keseluruhan kami berkaitan dengan tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Laman web ini atau kandungannya melebihi jumlah kerosakan langsung sebenar atau bayaran yang anda bayar dalam tempoh tiga bulan tepat sebelum tarikh tuntutan itu timbul. Kami tidak menjamin bahawa Laman ini dan mana-mana kandungan, elemen, kemudahan atau keupayaan yang berkaitan akan bebas daripada gangguan atau kesalahan, bahawa kecacatan akan diperbaiki, atau bahawa peralatan dan perisian yang menjadikan Laman web ini tersedia bebas dari virus atau lain-lain komponen berbahaya.

KEGUNAAN LARANGAN

Anda dilarang menggunakan Laman ini atau kontennya: (a) untuk tujuan yang tidak sah; (b) untuk meminta orang lain untuk melakukan atau mengambil bahagian dalam tindakan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar peraturan, peraturan, undang-undang, atau peraturan setempat antarabangsa, persekutuan, atau negeri; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk melecehkan, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, meremehkan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal negara, atau kecacatan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menyebarkan virus atau jenis kod jahat lain yang akan atau mungkin digunakan dengan cara apa pun yang akan mempengaruhi fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpulkan atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) untuk spam, phish, pharm, atau mengikis; (j) untuk tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (l) untuk tujuan pengubahan wang haram, rasuah, pengambilan deposit haram atau kewangan keganasan. Kami berhak untuk menghentikan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau laman web yang berkaitan kerana melanggar penggunaan yang dilarang.

MODIFIKASI KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk perkhidmatan kami boleh berubah tanpa notis.

Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penghentian Perkhidmatan.

GANTI RUGI DAN IDEMNITI

Anda bersetuju untuk membayar ganti rugi dan memberi indemnity kepada DONRIZZAD, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pekerja dan pekerja, dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh pihak ketiga mana-mana kerana atau timbul daripada pelanggaran anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen-dokumen yang digabungkan oleh mereka sebagai rujukan, atau pelanggaran undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.

PENAFIAN JAMINAN; PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB

Kami tidak menjamin, menyatakan atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas dari kesilapan. Kami tidak menjamin bahawa hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan perkhidmatan tersebut akan tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami mungkin membuang perkhidmatan untuk jangka masa yang tidak tentu atau membatalkan perkhidmatan tersebut pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan kepada anda.

Anda dengan tegas bersetuju bahawa penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan ini adalah risiko anda sendiri. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang disampaikan kepada anda melalui perkhidmatan tersebut (kecuali yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) disediakan ‘apa adanya’ dan ‘sebagaimana tersedia’ untuk kegunaan anda, tanpa perwakilan, jaminan atau syarat apa pun, sama ada secara tersurat atau tersirat, termasuk semua jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kualiti jual beli, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, hakmilik, dan bukan pelanggaran.

Dalam DONRIZZAD, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau apa-apa tindakan langsung, tidak langsung, sampingan, hukuman, ganti rugi khas, atau akibat dari apa jua jenis, termasuk, tanpa batasan kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau kerosakan serupa, sama ada berdasarkan kontrak (termasuk kecuaian), tanggungjawab tegas atau sebaliknya, berpunca dari penggunaan anda dari mana-mana perkhidmatan atau produk yang diperoleh menggunakan perkhidmatan tersebut, atau untuk tuntutan lain yang berkaitan dengan cara apa pun dengan penggunaan perkhidmatan atau produk anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang kesalahan atau peninggalan dalam kandungan apa pun, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun yang timbul akibat penggunaan perkhidmatan atau kandungan (atau produk) yang diposkan, dihantar, atau disediakan melalui perkhidmatan, walaupun diberitahu kemungkinannya. Oleh kerana bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, di negeri atau bidang kuasa tersebut, tanggungjawab kami akan dihadkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

PENAMATAN, PENANGGUHAN

Anda bersetuju bahawa kami mungkin mengikut budi bicara kami, pada bila-bila masa dan atas sebab atau tanpa sebab menamatkan Lesen dan / atau Syarat ini; menamatkan, menangguhkan, atau mengehadkan sebarang akaun yang anda ada dengan kami; dan / atau menghentikan, menangguhkan, atau menyekat akses anda ke Laman ini. Hak dan kewajiban di bawah Syarat ini, yang secara semula jadi akan berlanjutan setelah penamatan atau berakhir dengan cara lain dari Syarat ini akan bertahan setelah penamatan atau tamatnya Syarat ini, yang tanpa batasan, termasuk hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pembatasan tanggungjawab.

KERAHSIAAN

Laman web ini membolehkan anda mengakses atau melihat maklumat yang mungkin bersifat rahsia, sama ada maklumat tersebut dinyatakan sebagai rahsia atau tidak. Maklumat tersebut mungkin berkaitan dengan kami atau pihak lain. Di mana anda dapat mengakses atau melihat maklumat tersebut, anda menjamin dan menyatakan bahawa melainkan jika pendedahan tersebut dinyatakan dengan jelas di bawah Syarat ini, anda tidak akan dan tidak akan membenarkan pihak lain untuk mendedahkan atau menghasilkan semula maklumat tersebut tanpa persetujuan pemilik terlebih dahulu maklumat tersebut selalu disediakan bahawa anda boleh mendedahkan maklumat tersebut jika maklumat tersebut sudah berada di domain awam selain daripada pendedahan oleh anda, maklumat itu diperolehi secara sah atau tersedia dari pihak ketiga yang secara sah dimiliki dan bebas untuk didedahkan itu, atau jika pendedahan maklumat itu diperlukan oleh undang-undang.

PRIVASI DATA

Kami akan memproses data peribadi anda sesuai dengan Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan Laman web ini dan / atau memberikan kami maklumat dan / atau kandungan, anda bersetuju untuk memproses data peribadi anda sesuai dengan Dasar Privasi kami.​

PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Sekiranya kontroversi, perselisihan, perbezaan atau tuntutan apa pun timbul dari atau berkaitan dengan Syarat-syarat ini (termasuk sebarang pertikaian mengenai kesahihannya untuk apa jua alasan, atau untuk pelanggaran atau penamatan Syarat-syarat ini atau mengenai tuntutan apa pun, dalam ekuiti atau menurut mana-mana undang-undang) anda bersetuju bahawa pertikaian tersebut akan diselesaikan dengan cara proses Mediasi. Jika tiada penyelesaian dapat dicapai, pihak-pihak boleh membawa tuntuntan ke Mahkamah di Malaysia.

UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR

Syarat-syarat ini diatur oleh, dan akan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia yang berlaku tunduk pada peruntukan di sini yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, pengadilan Malaysia memiliki bidang kuasa eksklusif untuk mendengar dan menentukan semua tindakan dan proses yang timbul dari Syarat ini.

TANPA PENGECUALIAN

Kegagalan atau kelewatan oleh kami untuk menegakkan, pada bila-bila masa, mana-mana ketentuan Syarat ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengabaian hak kami untuk menegakkan pelanggaran peruntukan tersebut atau peruntukan lain dalam Syarat ini atau sebagai pengabaian dari mana-mana yang berlanjutan, berjaya atau pelanggaran berikutnya dari peruntukan atau ketentuan lain dari Syarat ini.

KERENTANAN

Sekiranya ada ketentuan dari Syarat-syarat ini dianggap tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di bawah undang-undang sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan dapat diputuskan sepenuhnya dan Syarat-syarat ini akan ditafsirkan dan dikuatkuasakan seolah-olah peruntukan yang tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan itu tidak pernah merangkumi bahagian dari ini dan baki peruntukan akan tetap berkuatkuasa dan berkuat kuasa dan tidak akan dipengaruhi oleh peruntukan yang tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau pemutusannya dari sini.

VARIASI

Kami berhak untuk mengubah Syarat-syarat ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami. Syarat-syarat yang berbeza-beza tersebut akan berkuat kuasa setelah diposkan di Laman web ini. Kami akan memberitahu anda mengenai variasi tersebut. Anda boleh menyemak versi terkini pada bila-bila masa di halaman ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana bahagian dari Dasar Privasi ini dengan menghantar kemas kini dan perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyampaian sebarang perubahan Dasar Privasi ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

TUGASAN

Syarat-syarat ini tidak akan diberikan atau dimulakan atau dikontrak secara keseluruhan atau sebahagian oleh anda tanpa kebenaran bertulis dari kami.

TIADA AGENSI

Syarat ini tidak bertujuan untuk membuat usaha sama, perkongsian, agensi, francais, hubungan penjualan, atau hubungan pekerjaan antara kami dan anda. Anda tidak mempunyai kuasa untuk membuat atau menerima tawaran atau perwakilan bagi pihak kami.

KESELURUHAN DASAR PRIVASI

Syarat-syarat ini mengandungi keseluruhan pemahaman antara kami dan anda berkenaan dengan perkara di bawah ini dan menggantikan semua perjanjian atau pemahaman sebelumnya, dorongan atau syarat, tersurat atau tersirat, lisan atau bertulis.

PENDAFTARAN

Sekiranya anda ingin mendaftar keahlian atau menggunakan perkhidmatan dan atau perkhidmatan yang disediakan melalui laman web dan / atau aplikasi mudah alih, anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat tertentu yang berkaitan dengan perkhidmatan dan / atau pendaftaran termasuk, tanpa batasan, nama, maklumat pengenalan anda , butiran syarikat dan maklumat lain yang berkaitan (sila masukkan apa sahaja yang penting). Dengan mendaftar sebagai ahli, anda dengan ini telah bersetuju untuk mematuhi tata kelakuan, peraturan dan peraturan yang termaktub dalam perlembagaan DONRIZZAD, tanpa mengira apa-apa perubahan yang berlaku dilakukan terhadap tatakelakuan, peraturan dan peraturan tersebut dari semasa ke semasa.

PAUTAN KE LAMAN WEB LAIN

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh DONRIZZAD. DONRIZZAD tidak mempunyai kendali atas, dan tidak bertanggung jawab atas, isi, kebijakan privasi, atau praktik mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa DONRIZZAD tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan tersebut yang terdapat pada atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

HUBUNGI KAMI

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami di info@donrizzad.com